"We after February 24, 2022"

The Association of Authors ZAiKS and the KARTA Center Foundation
on October 3rd 2022
announce a literary contest under the slogan
"We after February 24, 2022"

We are waiting for texts that will be an authentic testimony and record of emotions of people who, after Russia's brutal attack on Ukraine, experienced something special that they want to share and have a need to give it an artistic form.

Wojna za wschodnią granicą Polski spowodowała potężny wstrząs we wszystkich obszarach życia społecznego narodów Polski i Ukrainy. Chcemy zainspirować powstanie tekstów literackich, które uchwyciłyby nieco inny obraz tych czasów, niż mogą to zrobić reportaże i relacje publicystyczne. Liczymy na udział takich osób, które – jako ofiary wojny albo jako funkcjonariusze lub wolontariusze pomagający uciekinierom lub świadkowie takich wydarzeń – przeżyły coś szczególnego, czym pragną się podzielić z innymi i mają potrzebę nadania temu formy artystycznej.

Nie zależy nam ani na apoteozie, ani na potępianiu nikogo, a jedynie na uzyskaniu autentycznych świadectw i zapisów doświadczeń i emocji, ujętych w konwencji literackiej. Szukamy kropel wody, w których odbije się obraz tego, co się wydarzyło i co powinno zostać natychmiast zachowane, w przeciwnym wypadku może zniknąć bezpowrotnie.

Prace konkursowe w formie wybranej przez twórców (np. opowiadanie, mikrodramat, narracja epistolarna), liczące nie więcej niż 20 000 znaków (nie więcej niż 11 stron znormalizowanego maszynopisu), można nadsyłać w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i angielskim.

W konkursie mogą wziąć udział tylko utwory oryginalne, wcześniej niepublikowane i nierozpowszechniane.

Organizatorzy planują wydanie drukiem nagrodzonych i wyróżnionych prac (na oddzielnie ustalonych zasadach), a także upowszechnianie ich w możliwie najszerszy sposób (publiczne czytania, realizacje sceniczne i filmowe, tłumaczenie na inne języki itp.).

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe: pierwsza w kwocie 15 000 złotych, dwie drugie po 10 000 złotych, trzy trzecie po 5 000 złotych oraz siedem wyróżnień po 2 000 złotych. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak możliwość innego podziału puli przeznaczonej na nagrody. Prace oceniać będzie jury złożone z przedstawicieli Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Fundacji Ośrodka KARTA oraz wybitnych znawców tworzących w zgłoszonych językach.

Competition entries (i.e., a short story, microdrama or epistolary narrative) can be submitted in Polish, Ukrainian, Russian, Belarusian and English until November 30. konkurs@karta.org.pl.

Zgłoszenie Utworu drogą elektroniczną w formie maila powinno zawierać załączniki w postaci dwóch oddzielnych skanów dokumentów w formacie PDF,
a) pierwszy plik – opatrzony pseudonimem Utwór (tekst pracy konkursowej) wraz z tytułem,
b) drugi plik – dane autora/autorów zgodnie z §3 punktem 3 b) Regulaminu.
Prace w formie wydruku będą przyjmowane tylko w zupełnie wyjątkowych wypadkach.

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na 30 stycznia 2023 roku.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w Regulaminie publikowanym razem z tym anonsem na stronach internetowych ZAiKS-u (www.zaiks.org.pl) i Fundacji Ośrodka KARTA (www.karta.org.pl). Znajomość i akceptacja Regulaminu są warunkiem skutecznego udziału w konkursie.

TERMS AND CONDITIONS

Skip to content