Finał konkursu „My po 24 lutego 2022”

Od brutalnej napaści Rosji na Ukrainę minął ponad rok, ale nie mijają ludzkie dramaty i nadzieja na zakończenie wojny. Zorganizowany przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i  Fundację Ośrodka KARTA konkurs literacki „My po 24 lutego” pokazał szczególny obraz osobistych przeżyć świadków wojny. Nadesłano 1089 prac napisanych w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę.

Spośród nadesłanych tekstów jury pierwszego etapu konkursu w składzie Larysa Adrijewska, Liubow Gorobiuk, Hanna Karpińska, Michał Komar, Katarzyna Kotyńska, Svitlana Oleszko, Agnieszka Lubomira Piotrowska, Natalka Rymska, Małgorzata Semil i Maciej Wojtyszko wybrało 126 utworów, nad którymi pracowało jury II etapu. 

17 lutego 2023 roku na posiedzeniu jury II etapu konkursu w składzie Bogumiła Berdychowska, Ola Hnatiuk, Agnieszka Lubomira Piotrowska, Adam Pomorski i Maciej Wojtyszko zdecydowało o następującym podziale nagród i wyróżnień:

________

Pierwsza Nagroda w wysokości 15.000 złotych:

UA – Natalia Torżewska, ps. Torżewska, „Klondike Teodora”

Dwie Drugie Nagrody po 10.000 złotych każda:
 1. UA – Andrij Jurkewycz, ps. Мiśko Czystyj, „Тam, na Donbasie”
 2. PL – Piotr Zygmunt, ps. autor nieznany, „MORFOLOGIKA… Czerwone i białe odcienie czarnego”
Trzy Trzecie Nagrody po 5.000 złotych każda:
 1. UA – Władysław Jakuszew, ps. Wlad Jakuszew, „Rydwan ognia”
 2. UA – Olena Zacharczenko, ps. Olia Worobij, „Kury z Pawliwki”
 3. PL – Olena Cikuj, ps. matcha, „Mama”
oraz siedem wyróżnień po 2.000 złotych każde:
 1. UA – Nazarij Wiwczaryk, ps. Danylo Kіzan, „Rozmowy w garażu”
 2. UA – Oksana Stomina, ps. Ptaszka, „Notatki z piekła”
 3. UA – Aniuta Galperina, ps. Aniuta Galperina, „Krawędź życia”
 4. PL – Pawlo Luhovyi, ps. Paweł Łuhowy, „Pocztówka z cichego miejsca wojny”
 5. PL – Ałła Zalewska, ps. Nareene, „Dwadzieścia par oczu”
 6. PL – Patrycja Pelica, ps. Malinowa, „My – wy – oni”
 7. PL – Agata Wieczyńska-Krawiec, ps. Pigwa, „Tylko tydzień”

_______

Nie do przecenienia jest zgromadzenie dużej liczby relacji o wyraźnym charakterze dokumentalnym, które naszym zdaniem zasługują na publikację i szerokie rozpowszechnienie, a które – niestety – nie znalazły się w gronie prac nagrodzonych i wyróżnionych.

_______

“We after 24 February” – FINAL

A year has passed since Russia’s brutal assault on Ukraine, but neither the human tragedy nor the hope for an end to the war has abated. The literary competition 'We after 24 February’, organised by the Society of Authors ZAiKS and the KARTA Centre Foundation, presented a very unique perspective on the personal experiences of the war. A staggering 1089 works were submitted in response to the aggression against Ukraine.

The jury, comprising Larissa Andriyevska, Lubov Horobyuk, Hanna Karpińska, Michał Komar, Katarzyna Kotyńska, Svitlana Oleshko, Agnieszka Lubomira Piotrowska, Natalka Rymska, Małgorzata Semil and Maciej Wojtyszko, then shortlisted 126 of works for the second stage of the competition.

On 17 February 2023, the second stage jury, comprising Bogumiła Berdychowska, Ola Hnatiuk, Agnieszka Lubomira Piotrowska, Adam Pomorski and Maciej Wojtyszko, decided on the following awards and prizes:

________

First Prize (15 000 PLN) awarded to:

UA – Natalia Torżewska, pseud. Torżewska, “Тeodor’s Кlondike”

Two Second Prizes (10 000 PLN each) went to:
 1. UA – Andrij Jurkewycz, pseud. Мiśko Czystyj, “Тam, na Donbasie”
 2. PL – Piotr Zygmunt, pseud. n/a, “MORFOLOGIKA… Czerwone i białe odcienie czarnego”
Three Third Prizes (5 000 PLN each) went to:
 1. UA – Wladysław Jakuszew, pseud. Wlad Jakuszew, “Rydwan ognia”
 2. UA – Olena Zacharczenko, pseud. Olia Worobij, “Kury z Pawliwki”
 3. PL – Olena Cikuj, pseud. matcha, “Mama”
A further seven distinctions ( 2000 PLN each) were presented to:
 1. UA – Nazarij Wiwczaryk, pseud. Danylo Кіzan, “Rozmowy w garażu”
 2. UA – Oksana Stomina, Ptaszka, “Notatki z piekła”
 3. UA – Aniuta Galperina, pseud. Aniuta Galperina, “Krawędź życia”
 4. PL – Pavlo Luhovyi, pseud. Paweł Łuhowy, “Pocztówka z cichego miejsca wojny”
 5. PL – Ałła Zalewska, pseud. Nareene, “Dwadzieścia par oczu”
 6. PL – Patrycja Pelica, pseud. Malinowa, “My – wy – oni”
 7. PL – Agata Wieczyńska-Krawiec, pseud. Pigwa, “Tylko tydzień”

_______

The overall quality of submissions this year cannot be overstated. Of particular value and significance were the great many accounts of a documentary nature which in our opinion, despite not quite making it to the final shortlist, deserve publication and widespread dissemination.

 _________

Фінал конкурсу „Ми після 24 лютого”

Минає рік від моменту брутального нападу росії на Україну, але не минають людські драми та надія на зікінчення війни. Організований ZAiKS та Фондом КАРТА Центр літературний конкурс „Ми після 24 лютого” показав особливу картину особистого досвіду свідків війни. Загалом було надіслано 1089 робіт, написаних у відповідь на російську агресію проти України.

З поданих текстів журі першого етапу конкурсу, до складу якого увійшли: Лариса Адрієвська, Любов Горобюк, Ганна Карпінська, Міхал Комар, Катажина Котинська, Світлана Олешко, Аґнєшка Любомира Пйотровська, Наталка Римська, Малгожата Семіл та Мацей Войтишко відібрали 126 творів, над якими працювало журі другого етапу. 

17 лютого 2023 року на засіданні журі другого етапу конкурсу в складі: Богуміла Бердиховськa, Оля Гнатюк, Аґнєшка Любомира Пьотровська, Адам Поморський та Мацей Войтишко було прийнято рішення про наступний розподіл призів та відзнак:

________

Перша премія у розмірі 15 000 злотих:

UA – Наталія Торжевська, псевд. Торжевська, «Теодорів Клондайк»

дві Другі премії у розмірі 10 000 злотих кожна:
 1. UA – Андрій Юркевич, псевд. Місько Чистий, «Там, на Донбасі»
 2. PL – Пйотр Зиґмунд, псевд. невідомий автор, «MOРФОЛОГІЯ… червоні та білі відтінки чорного»)
три Треті премії у розмірі 5 000 злотих кожна:
 1. UA – Владислав Якушев, псевд. Влад Якушев, «Вогняна колісниця»
 2. UA – Олена Захарченко, псевд. Оля Воробій, «Кури з Павлівки»
 3. PL – Олена Чікуй, псевд. matcha, «Мама»
та сім відзнак у розмірі 2 000 злотих кожна:
 1. UA – Назарій Вівчарик, псевд. Данило Кізан, «Розмови в гаражі»
 2. UA – Оксана Стоміна, псевд. Пташка, «Нотатки з пекла»
 3. UA – Анюта Гальперіна, псевд. Анюта Гальперіна, «Окраєець життя»
 4. PL – Павло Луговий, псевд. Павел Лугови, «Листівка із тихого місця війни»
 5. PL – Алла Залевська, псевд. Nareene, «Двадцять пар очей»
 6. PL – Патриція Пелиця, псевд. Malinowa, «Ми – ви – вони»
 7. PL – Аґата Вєчинська-Кравець, псевд. Pigwa, «Тільки тиждень»

_______

Неможливо переоцінити той факт, що було зібрано велику кількість свідчень, що мають документальний характер та які, на нашу думку, заслуговують на публікацію та широке розповсюдження, але які, на жаль, не потрапили до числа нагороджених та відзначених праць.

 

 

Skip to content