Partnerzy

Przedstawiamy partnerów naszej inicjatywy Domu Wschodniego, która wspiera nas merytorycznie i formalnie przy wypracowaniu założeń działania Domu Wschodniego.

Centrum pomaga Białorusinom, którzy wystąpili przeciwko dyktatorskiemu reżimowi Łukaszenki i z tego powodu byli zmuszeni wyjechać z kraju.

Fundacja Borussia kontynuuje i wspiera działalność, prowadzoną do tej pory przez stowarzyszenie. Ideą przewodnią działań Fundacji jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie w odwołaniu do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich.

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w ramach Grupy Arche, aby pomagać Polakom wysiedlonym za wschodnie granice kraju wrócić do ojczyzny. Sprowadziła do Polski 25 rodzin z Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu oraz z Ukrainy.

Fundacja Pogranicze propaguje etos pogranicza i budowaniu mostów pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur. Ośrodek jest obecnie instytucją współfinansowaną przez Województwo Podlaskie i Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Kolegium promuje wiedzę na temat spraw międzynarodowych m.in. poprzez wydawanie czasopism New Eastern Europe i Nowa Europa Wschodnia oraz kilkunastu książek literackich i naukowych rocznie. KEW jest również think tankiem i forum wymiany opinii dla intelektualistów i decydentów. Organizuje co roku międzynarodową konferencję Polska Polityka Wschodnia. „Wierzymy, że demokracja we wschodnim sąsiedztwie to polska racja stanu.”

logo_PAU_OBKOP

Misją Ośrodka jest organizacja i wspieranie badań nad dziejami Ormian polskich w kontekście historii Polski i Armenii, tworzenie instrumentarium badawczego w tym zakresie tematycznym, promocja badań polskich i wymiana doświadczeń ze środowiskami naukowymi na świecie zajmującymi się podobnymi tematami, a także wsparcie przedsięwzięć badawczych młodych uczonych.

Ośrodek jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Stowarzyszenie wspiera środowiska obywatelskie w tych krajach we wprowadzaniu demokratycznych zmian, w szczególności poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz niezależnych mediów, wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych, wspieranie społecznej aktywności obywateli, działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Stowarzyszenie działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Ideą przewodnią działań „Borussii” jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie w odwołaniu do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich.

Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój wspólnoty działającej na rzecz przemiany Rosji w państwo demokratyczne, respektujące prawa i podmiotowość każdego człowieka, praworządne, otwarte na współpracy z demokratycznymi państwami Zachodu i szanujące swoich sąsiadów. Uznajemy to za niezbędny warunek zrównoważonego rozwoju cywilizacji europejskiej w XXI wieku.

Studium prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związaną z krajami byłego bloku komunistycznego. Korzenie Studium tkwią w podziemnym piśmie „Obóz” założonym w 1981 oraz w próbach tworzenia podziemnego Instytutu Europy Wschodniej w końcu 1983 r. Od 1992 Studium Europy Wschodniej organizuje „Wschodnią Szkołę Letnią” przeznaczoną dla młodych badaczy z Europy Wschodniej i Środkowej, zajmujących się historią i współczesnością regionu. Od 1998 przy Studium prowadzone są Specjalistyczne Studia Wschodnie. Studium prowadzi szeroką działalność wydawniczą.

ZNiO jest jednym z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury polskiej, o czym decydują przede wszystkim bogate zbiory biblioteczne, obejmujące ważne dla kultury polskiej starodruki i rękopisy. Celem fundacji (obecnie działającej jako fundacja narodowa ustanowiona ustawą o fundacji) jest utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbiorów, zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej, ich opracowywanie i upowszechnianie, wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych, a także działalność wydawnicza.

Związek (jako stowarzyszenie) działa na rzecz mniejszości ukraińskiej w Polsce, dialogu polsko-ukraińskiego oraz społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości narodowej i kulturowej społeczności ukraińskiej w Polsce oraz rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów i współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Związek od lat prowadzi działania w sferze kultury, edukacji i aktywności obywatelskiej, także te służące rozwojowi relacji polsko-ukraińskich i pojednania polsko-ukraińskiego.

Skip to content