Statut Fundacji Domu Wschodniego

(tekst jednolity z dnia 12 września 2019)

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Domu Wschodniego, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Zbigniewa Grzegorza Gluzę, Magdalenę Ewę Kornacką-Jaskulską, Michała Konstantego Przewłockiego i Leszka Tadeusza Włochyńskiego, zwanych dalej Fundatorami, na mocy oświadczenia o ustanowieniu Fundacji sporządzonego w formie aktu notarialnego przed notariuszem Dorotą Pronobis-Prońską w kancelarii notarialnej Doroty Pronobis-Prońskiej w Warszawie, przy ulicy Tamka 29 lok. 29  za numerem Repertorium A4002/ 2019 w dniu 12 września 2019 r.
 2. Fundacja działa na podstawie niniejszego statutu oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia  6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2018.1491 ze zm.)  
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto: Warszawa.
 3. Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, zakłady, szkoły, instytuty, akademie, biblioteki i inne jednostki organizacyjne, przystępować do krajowych oraz międzynarodowych federacji oraz związków, organizacji i instytucji działających w obszarach związanych z celami statutowymi Fundacji.
 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 5. Działalność statutowa Fundacji może mieć formę nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 6. Statut Fundacji, w tym jej cele, mogą zostać zmienione.

§ 3

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury, obecnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Fundacja używa znaku graficznego identyfikującego Fundację.
 3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na język obcy.
 4. Fundacja może ustanawiać nagrody, wyróżnienia, certyfikaty i odznaki honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Cele  Fundacji

§ 4

Cele Fundacji:

a) działanie na rzecz pokojowego ładu między narodami Europy Wschodniej poprzez stworzenie ośrodka dialogu historycznego i dokumentacji wspólnej przeszłości w zespole pałacowo-parkowym w Mordach k. Siedlec,

b) prowadzenie systemowego dialogu – historycznego i współczesnego – między skonfliktowanymi dawniej narodami wschodniej części Europy, mającego służyć zamykaniu rachunków z przeszłości,

c) ustanowienie przestrzeni otwartej dla wielu nacji, obejmującej zespoły narodowe i ponadnarodowe (biblioteki, archiwa, przestrzenie wystawowe),

d) ustanowienie ośrodka pracy twórczej, służącego osobom i instytucjom zajmującym się historią i współczesnością Europy Wschodniej,

e) prowadzenie archiwum i muzeum pogranicza Mazowsza i Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej historii miasta Mordy i jego okolic, w tym stworzenie miejsca pamięci rodziny Przewłockich  i jej otoczenia w zespole pałacowo-parkowym w Mordach,

 f) zachowanie substancji zabytkowej i rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Mordach stanowiącego europejskie dziedzictwo kulturowe,

g) realizacja ideowego testamentu bezpośrednich spadkobierców Henryka Przewłockiego (ostatniego przed nacjonalizacją właściciela majątku w Mordach) wyrażonego w porozumieniu zawartym 25 lutego 1999 z Fundacją Ośrodka KARTA, zobowiązującym rodzinę Przewłockich i Fundację Ośrodka KARTA do wspólnych działań prowadzących do przekazania zespołu pałacowo-parkowego w Mordach na cel społecznie użyteczny związany z budowaniem pokojowych relacji pomiędzy społeczeństwami krajów Europy Wschodniej.

§ 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 2. utworzenie i utrzymanie ośrodka Dom Wschodni będącego centrum dialogu i spotkań oraz wymiany kulturalnej i społecznej narodów Europy Wschodniej, a także miejscem przechowywania i opracowywania zasobów archiwalnych dotyczących tych narodów, również w ich językach;
 3. prowadzenie szkół letnich, warsztatów, seminariów i wykładów;
 4. organizację konferencji, debat i innych wydarzeń (także cyklicznych) związanych z celami działania Fundacji;
 5. prowadzenie działalności wystawienniczej;
 6. organizowanie projekcji filmowych i multimedialnych, konferencji, spotkań ze świadkami, spotkań autorskich i promocji wydawniczych, konkursów, spotkań rocznicowych, przedsięwzięć artystycznych oraz akcji opiniotwórczych związanych z historią najnowszą i pamięcią historyczną;
 7. prowadzenie stałej multimedialnej działalności informacyjnej, związanej z historią najnowszą, w tym tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych;
 8. produkcję filmów i multimedialnych materiałów informacyjnych;
 9. tworzenie, opracowywanie, prowadzenie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów tekstowych, ikonograficznych, fonograficznych, filmowych i muzealnych;
 10. opracowywanie, wydawanie oraz rozpowszechnianie publikacji drukiem oraz z wykorzystaniem wszelkich innych nośników;
 11. współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Domu Wschodniego i wspieranie ich w formach zgodnych z prawem i statutem Fundacji, a także współpracę z mediami dla propagowania podjętych działań;
 12. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi lub badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 13. inicjowanie i finansowanie własnych projektów badawczych, organizację i prowadzenie badań naukowych w zakresie zgodnym z celami Fundacji samodzielnie i we współpracy z innymi podmiotami, ustanawianie stypendiów oraz nagród naukowych i w dziedzinie kultury;
 14. działalność doradczą na rzecz władz państwowych, samorządowych i organizacji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych w zakresie związanym z celami Fundacji;
 15. prowadzenie efektywnego zarządu majątkiem Fundacji mające na celu wspieranie wypracowanymi pożytkami jej działalności i realizacji celów statutowych;
 16. prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności związanej z projektami inwestycyjnymi, budowlanymi i rewitalizacyjnymi (w tym robót konserwatorskich) związanych z celami Fundacji;
 17. aktywizację przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ludzi kultury i szerokich kręgów społecznych oraz pozyskiwanie funduszy prywatnych i publicznych, w tym środków europejskich, na rzecz utworzenia Domu Wschodniego i rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Mordach;
 18. badania społeczne i podejmowanie aktywności prowadzących do osadzenia Domu Wschodniego i zespołu pałacowo-parkowego w Mordach w świadomości lokalnej społeczności jako dobra wspólnego i czynnika lokalnej tożsamości.
 19. Działania wskazane w ust. 1 powyżej mogą być prowadzone jako odpłatna działalność pożytku publicznego.
 20. W zakresie realizacji celów statutowych Fundacja może merytorycznie lub finansowo wspierać działalność innych osób prawnych, w szczególności innych organizacji pozarządowych, oraz osób fizycznych.
 21. Zadania Fundacji realizowane są między innymi w oparciu o materiały źródłowe Fundacji Ośrodka KARTA.

Majątek Fundacji

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000,00 zł (jednego tysiąca złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

Intencją fundatorów jest realizacja postanowień porozumienia zawartego 25 lutego 1999 r. pomiędzy Fundacją Ośrodka KARTA a ówczesnymi spadkobiercami właścicieli zespołu pałacowo- parkowego w Mordach, w tym przekazanie na rzecz Fundacji pełni praw do bezterminowego władania zespołem pałacowo-parkowym w Mordach w celu realizacji zapisów tego porozumienia i nawiązujących do nich celów statutowych Fundacji.

§ 7

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w szczególności z:
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. subwencji od osób prawnych,
 4. dotacji i nagród,
 5. ofiarności publicznej i zbiórek publicznych, prowadzonych zarówno w kraju, jak i za granicą,
 6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów ze spółek oraz praw majątkowych na dobrach niematerialnych,
 7. odsetek bankowych i dochodów z inwestycji finansowych i kapitałowych,
 8. środków z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 9. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, z zastrzeżeniem wydatków o charakterze administracyjnym.

§ 8

 1. Fundacja może na mocy uchwały Zarządu tworzyć fundusze własne, w tym fundusz rezerwowy. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Dochody z tytułu darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej mogą zostać spożytkowane na realizację każdego z celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze o charakterze celowym, zgodnie z wolą darczyńcy.

§ 9

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 10

 1. Władzami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
 2. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. W skład Rady Fundacji i Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy lub inne osoby powołane do pełnienia funkcji zgodnie z niniejszym Statutem. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pełnić funkcji ani być pracownikami w podmiotach stanowiących własność Fundacji lub działających z udziałem Fundacji.
 7. Funkcje w Radzie Fundacji lub w Zarządzie Fundacji mogą wiązać się z wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała podejmowana przez Zarząd na wniosek Rady Fundacji.
 8. Z funkcją członka Zarządu Fundacji powiązana może być umowa o pracę z Fundacją lub inna umowa..

§ 11

 1. Członkami Rady Fundacji, zwanej dalej Radą, mogą być Fundatorzy i inne osoby przez nich wskazane bądź dokooptowane do składu Rady zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Rada składa się z 2 do 7 członków powoływanych na bezterminowe kadencje. Rada wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami oraz Sekretarza Rady.
 3. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku, przy czym pierwsze posiedzenie powinno się odbyć nie później niż 30 czerwca każdego roku.
 4. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom, decyduje o wniesieniu spraw do porządku obrad Rady i reprezentuje Radę w stosunkach z Zarządem.
 5. Posiedzenie Rady zwoływane są także na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.
 6. Sekretarz Rady przygotowuje projekty porządku obrad posiedzeń Rady oraz prowadzi protokoły z posiedzeń Rady.

§ 12

1. Do zadań Rady należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, którzy nie zostali wyznaczeni do pełnienia funkcji przez  Fundatorów,
b) nadzór nad działalnością Fundacji,
c) przygotowywanie wraz z Zarządem i zatwierdzanie na wniosek Zarządu wieloletnich planów działania Fundacji,
d) ocena pracy Zarządu i podejmowanie decyzji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu,
e) nadzór nad wynagrodzeniami Zarządu,
f) przyjmowanie i zatwierdzanie składanych przez Zarząd rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności  Fundacji;
g) podejmowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu uchwał dających wyraz stanowisku Rady Fundacji w istotnych sprawach społecznych, politycznych i gospodarczych.

2. Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:

a) nadzór i kontrola pracy Zarządu Fundacji, z punktu widzenia prawidłowości i rzetelności działania i prawidłowego realizowania celów Fundacji,
b) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji przedstawianych przez Zarząd Fundacji,
c) zatwierdzanie projektu rocznego budżetu Fundacji przedstawionego przez Zarząd,
d) przyjmowanie rocznych  sprawozdań Zarządu z wykonania planów i budżetów oraz udzielanie Zarządowi absolutorium
e) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji, uchwały o przystąpieniu Fundacji do organizacji krajowej lub międzynarodowej lub uchwały o połączeniu z inną fundacją,
f) dokonywanie zmian Statutu Fundacji wyłącznie na wniosek Zarządu Fundacji, zwykłą większością głosów członków Rady,
g) przyjmowanie regulaminu posiedzeń Rady Fundacji,
h) powoływanie likwidatora Fundacji.

§ 13

 1. Rada działa w formie uchwał i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że w niniejszym statucie wprost zastrzeżono inaczej. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 2. Uchwała Rady może zostać podjęta obiegowo – w drodze głosowanie pisemnego, lub drogą elektroniczną, jeśli propozycja treści uchwały została przedstawiona wszystkim członkom Rady, każdy z nich potwierdził otrzymanie projektu uchwały i żaden z nich nie zgłosił poprawek do przekazanego mu projektu.

§ 14

 1. Członków pierwszego składu Rady powołują uchwałą Fundatorzy. Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada uchwałą z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej na wspólnym posiedzeniu Rady i Zarządu Fundacji, większością dwóch trzecich głosów Rady i Zarządu Fundacji łącznie, przy obecności co najmniej 50% członków Rady i Zarządu Fundacji łącznie. Członek Rady, którego odwołanie dotyczy nie bierze udziału w posiedzeniu połączonych organów Fundacji ani w głosowaniu uchwały o odwołaniu.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
  a) rezygnacji zgłoszonej pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady,
  b) odwołania przez właściwe organy Fundacji, o których mowa w ust.2,
  c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślne,
  d) śmierci członka Rady.

     § 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym PrezesaZarządu, powoływanego przez Zarząd spośród osób wchodzących w jego skład.
 2. Pierwszy skład Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołują uchwałą Fundatorzy. Kolejnych członków Zarządu powołuje uchwałą Rada Fundacji.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 4. rezygnacji zgłoszonej pisemnie na ręce Prezesa Zarządu,
 5. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 6. śmierci członka Zarządu,
 7. odwołania przez właściwe organy Fundacji.
 8. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Zarząd na wniosek Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu, uchwałą Zarządu powziętą większością dwóch trzecich głosów Zarządu z wyłączeniem członka Zarządu którego dotyczy wniosek o odwołanie. Uchwała Zarządu o odwołaniu członka Zarządu wymaga dla swej ważności zatwierdzenia uchwałą Rady Fundacji. Od dnia podjęcia uchwały Zarządu o odwołaniu członka Zarządu, członek, którego uchwała dotyczy  jest zawieszony w wykonywaniu funkcji i nie ma uprawnień do działania w imieniu Fundacji.
 9. W przypadku odwołania członka Zarządu wykonującego czynności w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę na rzecz Fundacji, podjęcie uchwały o odwołaniu przez Zarząd pociąga za sobą rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy w trybie przewidzianym w przepisach prawa pracy lub innych ustaw.

§ 16

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Fundacji, a w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 3. podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji i jej rozwoju,
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji i zatwierdzanie planów działania jej jednostek organizacyjnych,
 5. sprawowanie zarządu nad mieniem Fundacji,
 6. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 7. dokonywanie podziału środków Fundacji na poszczególne cele i fundusze,
 8. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 9. prowadzenie polityki kadrowej, zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia w granicach planów rzeczowo-finansowych,
 10. uchwalanie regulaminów organizacyjnych Fundacji i jej jednostek organizacyjnych,
 11. przyjmowanie darowizn, pomocy publicznej, dotacji, spadków i zapisów,
 12. uchwalanie regulacji wewnętrznych wymaganych przez prawo, statut lub Radę Fundacji, w tym regulaminu własnego Zarządu,
 13. inicjowanie zmian w Statucie Fundacji i składanie w tej sprawie wniosku do Rady Fundacji.
 14. Zarząd przygotowuje we współpracy z Radą Fundacji i przedkłada Radzie  do zatwierdzenia projekty planów działania Fundacji na kolejne okresy roczne i wieloletnie.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie upoważniony członek Zarządu, przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia wszystkim pozostałym członkom Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym wysłanym co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd może uchwalić i stosować regulaminy wewnętrzne, w ramach postanowień Statutu, uściślające organizację prac Zarządu, w szczególności dotyczące zastosowania elektronicznych środków łączności i wymiany informacji. Dopuszcza się możliwość zdalnego uczestnictwa w posiedzeniach i zdalnego głosowania zgodnie z uchwalonymi regulaminami.

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji innym osobom (w tym członkom Rady Fundacji). Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie pisemnej uchwały Zarządu określającej osobę pełnomocnika  i cel udzielenia pełnomocnictwa oraz zakres jego reprezentacji i czas, na jaki pełnomocnictwo zostaje udzielone.

§ 19

 1. Rada Fundacji wraz z Zarządem Fundacji mogą uchwałą powołać Radę Ekspercką Fundacji pod nazwą: Zespół Wschodni, w skład którego wejdą osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem oraz organizacje i osoby prawne aktywne w dziedzinach związanych z działalnością Fundacji.
 2. Zespół Wschodni pełni rolę doradczą i z inicjatywy Zarządu, Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy może przygotowywać projekty działań Fundacji, oceniać ich realizację, opiniować projekty prowadzone przez Fundację, opiniować kandydatury do nagród, stypendiów i grantów oraz wskazywać ogólne kierunki rozwoju Fundacji, a także podejmować inne czynności na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Działaniem Zespołu Wschodniego kieruje z urzędu Przewodniczący Rady Fundacji, który organizuje jego prace, zwołuje posiedzenia i przewodniczy jego obradom do czasu wyboru przez członków Zespołu Wschodniego jego przewodniczącego.
 4. Członkowie Zespołu Wschodniego powoływani są przez Zarząd Fundacji uchwałą na bezterminową kadencję. Członkowie zespołu Wschodniego odwoływani są na mocy uchwały Zarządu.

Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu, bezwzględną większością głosów całego składu Rady.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra nadzorującego Fundację.
 4. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony uchwałą Rady Fundacji.
Skip to content