Statut
Fundacji Domu Wschodniego

(tekst
jednolity z dnia 12 września 2019)

Postanowienia
ogólne

§
1

 1. Fundacja
  pod nazwą: Fundacja Domu Wschodniego, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona
  została przez Zbigniewa Grzegorza Gluzę, Magdalenę Ewę Kornacką-Jaskulską,
  Michała Konstantego Przewłockiego i Leszka Tadeusza Włochyńskiego, zwanych
  dalej Fundatorami, na mocy oświadczenia o ustanowieniu Fundacji sporządzonego w
  formie aktu notarialnego przed notariuszem Dorotą
  Pronobis-Prońską
  w kancelarii notarialnej Doroty
  Pronobis-Prońskiej
  w Warszawie, przy ulicy Tamka 29 lok.
  29 
  za numerem Repertorium A4002/
  2019 w dniu 12 września 2019 r.
 2. Fundacja
  działa na podstawie niniejszego statutu oraz prawa polskiego, w szczególności
  ustawy z dnia  6 kwietnia 1984 r. o
  fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2018.1491 ze zm.)  
 3. Czas
  trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 2

 1. Fundacja
  działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Siedzibą
  Fundacji jest miasto: Warszawa.
 3. Fundacja
  może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, zakłady, szkoły, instytuty,
  akademie, biblioteki i inne jednostki organizacyjne, przystępować do krajowych
  oraz międzynarodowych federacji oraz związków, organizacji i instytucji
  działających w obszarach związanych z celami statutowymi Fundacji.
 4. Fundacja
  nie prowadzi działalności gospodarczej.
 5. Działalność
  statutowa Fundacji może mieć formę nieodpłatnej i odpłatnej działalności
  pożytku publicznego.
 6. Statut
  Fundacji, w tym jej cele, mogą zostać zmienione.

§ 3

 1. Nadzór
  nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury, obecnie Minister
  Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Fundacja
  używa znaku graficznego identyfikującego Fundację.
 3. Fundacja
  dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na
  język obcy.
 4. Fundacja
  może ustanawiać nagrody, wyróżnienia, certyfikaty i odznaki honorowe i
  przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub
  przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Cele  Fundacji

§ 4

Cele Fundacji:

a) działanie na rzecz pokojowego ładu między narodami Europy
Wschodniej poprzez stworzenie ośrodka dialogu historycznego i dokumentacji
wspólnej przeszłości w zespole pałacowo-parkowym w Mordach k. Siedlec,

b) prowadzenie systemowego dialogu – historycznego i
współczesnego – między skonfliktowanymi dawniej narodami wschodniej części
Europy, mającego służyć zamykaniu rachunków z przeszłości,

c) ustanowienie przestrzeni otwartej dla wielu nacji,
obejmującej zespoły narodowe i ponadnarodowe (biblioteki, archiwa, przestrzenie
wystawowe),

d) ustanowienie ośrodka pracy twórczej, służącego osobom i
instytucjom zajmującym się historią i współczesnością Europy Wschodniej,

e) prowadzenie archiwum i muzeum pogranicza Mazowsza i Podlasia,
ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej historii miasta Mordy i jego okolic, w
tym stworzenie miejsca pamięci rodziny Przewłockich  i jej otoczenia w zespole pałacowo-parkowym w
Mordach,

 f) zachowanie substancji
zabytkowej i rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Mordach stanowiącego europejskie
dziedzictwo kulturowe,

g) realizacja
ideowego testamentu bezpośrednich spadkobierców Henryka Przewłockiego
(ostatniego przed nacjonalizacją właściciela majątku w Mordach) wyrażonego w
porozumieniu zawartym 25 lutego 1999 z Fundacją Ośrodka KARTA, zobowiązującym
rodzinę Przewłockich i Fundację Ośrodka KARTA
do wspólnych działań prowadzących do przekazania zespołu pałacowo-parkowego w
Mordach na cel społecznie użyteczny związany z budowaniem pokojowych relacji
pomiędzy społeczeństwami krajów Europy Wschodniej.

§ 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 2. utworzenie i utrzymanie ośrodka Dom Wschodni będącego centrum dialogu i spotkań oraz wymiany kulturalnej i społecznej narodów Europy Wschodniej, a także miejscem przechowywania i opracowywania zasobów archiwalnych dotyczących tych narodów, również w ich językach;
 3. prowadzenie szkół letnich, warsztatów, seminariów i wykładów;
 4. organizację konferencji, debat i innych wydarzeń (także cyklicznych) związanych z celami działania Fundacji;
 5. prowadzenie działalności wystawienniczej;
 6. organizowanie projekcji filmowych i multimedialnych, konferencji, spotkań ze świadkami, spotkań autorskich i promocji wydawniczych, konkursów, spotkań rocznicowych, przedsięwzięć artystycznych oraz akcji opiniotwórczych związanych z historią najnowszą i pamięcią historyczną;
 7. prowadzenie stałej multimedialnej działalności informacyjnej, związanej z historią najnowszą, w tym tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych;
 8. produkcję filmów i multimedialnych materiałów informacyjnych;
 9. tworzenie, opracowywanie, prowadzenie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów tekstowych, ikonograficznych, fonograficznych, filmowych i muzealnych;
 10. opracowywanie, wydawanie oraz rozpowszechnianie publikacji drukiem oraz z wykorzystaniem wszelkich innych nośników;
 11. współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Domu Wschodniego i wspieranie ich w formach zgodnych z prawem i statutem Fundacji, a także współpracę z mediami dla propagowania podjętych działań;
 12. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi lub badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 13. inicjowanie i finansowanie własnych projektów badawczych, organizację i prowadzenie badań naukowych w zakresie zgodnym z celami Fundacji samodzielnie i we współpracy z innymi podmiotami, ustanawianie stypendiów oraz nagród naukowych i w dziedzinie kultury;
 14. działalność doradczą na rzecz władz państwowych, samorządowych i organizacji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych w zakresie związanym z celami Fundacji;
 15. prowadzenie efektywnego zarządu majątkiem Fundacji mające na celu wspieranie wypracowanymi pożytkami jej działalności i realizacji celów statutowych;
 16. prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności związanej z projektami inwestycyjnymi, budowlanymi i rewitalizacyjnymi (w tym robót konserwatorskich) związanych z celami Fundacji;
 17. aktywizację przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ludzi kultury i szerokich kręgów społecznych oraz pozyskiwanie funduszy prywatnych i publicznych, w tym środków europejskich, na rzecz utworzenia Domu Wschodniego i rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Mordach;
 18. badania społeczne i podejmowanie aktywności prowadzących do osadzenia Domu Wschodniego i zespołu pałacowo-parkowego w Mordach w świadomości lokalnej społeczności jako dobra wspólnego i czynnika lokalnej tożsamości.
 19. Działania wskazane w ust. 1 powyżej mogą być prowadzone jako odpłatna działalność pożytku publicznego.
 20. W zakresie realizacji celów statutowych Fundacja może merytorycznie lub finansowo wspierać działalność innych osób prawnych, w szczególności innych organizacji pozarządowych, oraz osób fizycznych.
 21. Zadania Fundacji realizowane są między innymi w oparciu o materiały źródłowe Fundacji Ośrodka KARTA.

Majątek Fundacji

§ 6

Majątek
Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000,00 zł (jednego tysiąca
złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, ruchomości i nieruchomości
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania

Intencją
fundatorów jest realizacja postanowień porozumienia zawartego 25 lutego 1999 r.
pomiędzy Fundacją Ośrodka KARTA a ówczesnymi spadkobiercami właścicieli zespołu
pałacowo- parkowego w Mordach, w tym przekazanie na rzecz Fundacji pełni praw
do bezterminowego władania zespołem pałacowo-parkowym w Mordach w celu
realizacji zapisów tego porozumienia i nawiązujących do nich celów statutowych
Fundacji.

§ 7

 1. Środki na realizację
  celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w
  szczególności z:
 2. darowizn,
  spadków, zapisów,
 3. subwencji
  od osób prawnych,
 4. dotacji
  i nagród,
 5. ofiarności
  publicznej i zbiórek publicznych, prowadzonych zarówno w kraju, jak i za granicą,
 6. dochodów
  z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów ze spółek oraz praw majątkowych na
  dobrach niematerialnych,
 7. odsetek
  bankowych i dochodów z inwestycji finansowych i kapitałowych,
 8. środków
  z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 9. Całość
  dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
  statutową, z zastrzeżeniem wydatków o charakterze administracyjnym.

§ 8

 1. Fundacja
  może na mocy uchwały Zarządu tworzyć fundusze własne, w tym fundusz rezerwowy.
  Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
  obcych w bankach, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Dochody
  z tytułu darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej mogą zostać
  spożytkowane na realizację każdego z celów statutowych Fundacji, jeżeli
  ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Fundacja
  może tworzyć fundusze o charakterze celowym, zgodnie z wolą darczyńcy.

§ 9

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)
przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

c)
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
Fundacji,

d)
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Władze Fundacji

§ 10

 1. Władzami
  Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
 2. Rada
  Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji.
 3. Zarząd
  Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. W
  skład Rady Fundacji i Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy lub inne osoby
  powołane do pełnienia funkcji zgodnie z niniejszym Statutem. Nie można być
  jednocześnie członkiem Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie
  Rady Fundacji i Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 6. Członkowie
  Rady Fundacji nie mogą pełnić funkcji ani być pracownikami w podmiotach
  stanowiących własność Fundacji lub działających z udziałem Fundacji.
 7. Funkcje
  w Radzie Fundacji lub w Zarządzie Fundacji mogą wiązać się z wynagrodzeniem.
  Wysokość wynagrodzenia określa uchwała podejmowana przez Zarząd na wniosek Rady
  Fundacji.
 8. Z
  funkcją członka Zarządu Fundacji powiązana może być umowa o pracę z Fundacją
  lub inna umowa..

§ 11

 1. Członkami
  Rady Fundacji, zwanej dalej Radą, mogą być Fundatorzy i inne osoby przez nich
  wskazane bądź dokooptowane do składu Rady zgodnie z postanowieniami niniejszego
  Statutu.
 2. Rada
  składa się z 2
  do 7 członków powoływanych na bezterminowe kadencje. Rada wybiera ze swego
  grona na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami
  oraz Sekretarza Rady.
 3. Posiedzenia
  Rady zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku,
  przy czym pierwsze posiedzenie powinno się odbyć nie później niż 30 czerwca
  każdego roku.
 4. Przewodniczący
  Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom, decyduje o
  wniesieniu spraw do porządku obrad Rady i reprezentuje Radę w stosunkach z
  Zarządem.
 5. Posiedzenie
  Rady zwoływane są także na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.
 6. Sekretarz
  Rady przygotowuje projekty porządku obrad posiedzeń Rady oraz prowadzi
  protokoły z posiedzeń Rady.

§ 12

1. Do zadań Rady należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, którzy nie zostali wyznaczeni do pełnienia funkcji przez  Fundatorów,
b) nadzór nad działalnością Fundacji,
c) przygotowywanie wraz z Zarządem i zatwierdzanie na wniosek Zarządu wieloletnich planów działania Fundacji,
d) ocena pracy Zarządu i podejmowanie decyzji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu,
e) nadzór nad wynagrodzeniami Zarządu,
f) przyjmowanie i zatwierdzanie składanych przez Zarząd rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności  Fundacji;
g) podejmowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu uchwał dających wyraz stanowisku Rady Fundacji w istotnych sprawach społecznych, politycznych i gospodarczych.

2. Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:

a) nadzór i kontrola pracy Zarządu Fundacji, z punktu widzenia prawidłowości i rzetelności działania i prawidłowego realizowania celów Fundacji,
b) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji przedstawianych przez Zarząd Fundacji,
c) zatwierdzanie projektu rocznego budżetu Fundacji przedstawionego przez Zarząd,
d) przyjmowanie rocznych  sprawozdań Zarządu z wykonania planów i budżetów oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
f) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji, uchwały o przystąpieniu Fundacji do organizacji krajowej lub międzynarodowej lub uchwały o połączeniu z inną fundacją,
g) dokonywanie zmian Statutu Fundacji wyłącznie na wniosek Zarządu Fundacji, zwykłą większością głosów członków Rady,
h) przyjmowanie regulaminu posiedzeń Rady Fundacji,
i) powoływanie likwidatora Fundacji.

§ 13

 1. Rada
  działa w formie uchwał i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że
  w niniejszym statucie wprost zastrzeżono inaczej. W przypadku równowagi głosów
  decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 2. Uchwała
  Rady może zostać podjęta obiegowo – w drodze głosowanie pisemnego, lub drogą
  elektroniczną, jeśli propozycja treści uchwały została przedstawiona wszystkim
  członkom Rady, każdy z nich potwierdził otrzymanie projektu uchwały i żaden z
  nich nie zgłosił poprawek do przekazanego mu projektu.

§ 14

 1. Członków pierwszego składu Rady powołują uchwałą Fundatorzy. Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada uchwałą z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej na wspólnym posiedzeniu Rady i Zarządu Fundacji, większością dwóch trzecich głosów Rady i Zarządu Fundacji łącznie, przy obecności co najmniej 50% członków Rady i Zarządu Fundacji łącznie. Członek Rady, którego odwołanie dotyczy nie bierze udziału w posiedzeniu połączonych organów Fundacji ani w głosowaniu uchwały o odwołaniu.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
  a) rezygnacji zgłoszonej pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady,
  b) odwołania przez właściwe organy Fundacji, o których mowa w ust.,
  c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślne,
  d) śmierci członka Rady.

     § 15

 1. Zarząd
  Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym PrezesaZarządu,
  powoływanego przez Zarząd spośród osób wchodzących w jego skład.
 2. Pierwszy
  skład Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołują uchwałą Fundatorzy. Kolejnych
  członków Zarządu powołuje uchwałą Rada Fundacji.
 3. Członkostwo
  w Zarządzie ustaje na skutek:
 4. rezygnacji
  zgłoszonej pisemnie na ręce Prezesa Zarządu,
 5. utraty
  praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
  popełnione z winy umyślnej,
 6. śmierci
  członka Zarządu,
 7. odwołania
  przez właściwe organy Fundacji.
 8. Członek
  Zarządu może zostać odwołany przez Zarząd na wniosek Rady Fundacji lub Prezesa
  Zarządu, uchwałą Zarządu powziętą większością dwóch trzecich głosów Zarządu z
  wyłączeniem członka Zarządu którego dotyczy wniosek o odwołanie. Uchwała
  Zarządu o odwołaniu członka Zarządu wymaga dla swej ważności zatwierdzenia
  uchwałą Rady Fundacji. Od dnia podjęcia uchwały Zarządu o odwołaniu członka
  Zarządu, członek, którego uchwała dotyczy 
  jest zawieszony w wykonywaniu funkcji i nie ma uprawnień do działania w
  imieniu Fundacji.
 9. W
  przypadku odwołania członka Zarządu wykonującego czynności w oparciu o umowę o
  pracę lub inną umowę na rzecz Fundacji, podjęcie uchwały o odwołaniu przez
  Zarząd pociąga za sobą rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy w trybie
  przewidzianym w przepisach prawa pracy lub innych ustaw.

§ 16

 1. Do
  kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji
  innych organów Fundacji, a w szczególności:
 2. kierowanie
  bieżącą działalnością Fundacji,
 3. podejmowanie
  działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji i jej rozwoju,
 4. sporządzanie
  planów pracy i budżetu Fundacji i zatwierdzanie planów działania jej jednostek
  organizacyjnych,
 5. sprawowanie
  zarządu nad mieniem Fundacji,
 6. sporządzanie
  rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji
  zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 7. dokonywanie
  podziału środków Fundacji na poszczególne cele i fundusze,
 8. reprezentowanie
  Fundacji na zewnątrz,
 9. prowadzenie
  polityki kadrowej, zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich
  wynagrodzenia w granicach planów rzeczowo-finansowych,
 10. uchwalanie
  regulaminów organizacyjnych Fundacji i jej jednostek organizacyjnych,
 11. przyjmowanie
  darowizn, pomocy publicznej, dotacji, spadków i zapisów,
 12. uchwalanie
  regulacji wewnętrznych wymaganych przez prawo, statut lub Radę Fundacji, w tym
  regulaminu własnego Zarządu,
 13. inicjowanie
  zmian w Statucie Fundacji i składanie w tej sprawie wniosku do Rady Fundacji.
 14. Zarząd
  przygotowuje we współpracy z Radą Fundacji i przedkłada Radzie  do zatwierdzenia projekty planów działania
  Fundacji na kolejne okresy roczne i wieloletnie.

§ 17

 1. Posiedzenia
  Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
  miesiące.
 2. Posiedzenia
  Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie upoważniony członek Zarządu,
  przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia wszystkim pozostałym
  członkom Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości
  listem poleconym wysłanym co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Zarząd
  podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co
  najmniej połowy członków Zarządu, jeśli postanowienia statutu nie stanowią
  inaczej. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd
  może uchwalić i stosować regulaminy wewnętrzne, w ramach postanowień Statutu,
  uściślające organizację prac Zarządu, w szczególności dotyczące zastosowania
  elektronicznych środków łączności i wymiany informacji. Dopuszcza się możliwość
  zdalnego uczestnictwa w posiedzeniach i zdalnego głosowania zgodnie z
  uchwalonymi regulaminami.

§ 18

 1. Oświadczenia
  woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków
  Zarządu działających łącznie.
 2. Zarząd
  może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji innym osobom (w tym
  członkom Rady Fundacji). Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie
  pisemnej uchwały Zarządu określającej osobę pełnomocnika  i cel udzielenia pełnomocnictwa oraz zakres
  jego reprezentacji i czas, na jaki pełnomocnictwo zostaje udzielone.

§ 19

 1. Rada
  Fundacji wraz z Zarządem Fundacji mogą uchwałą powołać Radę Ekspercką Fundacji
  pod nazwą: Zespół Wschodni, w skład którego wejdą osoby wyróżniające się wiedzą
  i doświadczeniem oraz organizacje i osoby prawne aktywne w dziedzinach
  związanych z działalnością Fundacji.
 2. Zespół
  Wschodni pełni rolę doradczą i z inicjatywy Zarządu, Rady Fundacji lub z
  własnej inicjatywy może przygotowywać projekty działań Fundacji, oceniać ich
  realizację, opiniować projekty prowadzone przez Fundację, opiniować kandydatury
  do nagród, stypendiów i grantów oraz wskazywać ogólne kierunki rozwoju
  Fundacji, a także podejmować inne czynności na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Działaniem
  Zespołu Wschodniego kieruje z urzędu Przewodniczący Rady Fundacji, który
  organizuje jego prace, zwołuje posiedzenia i przewodniczy jego obradom do czasu
  wyboru przez członków Zespołu Wschodniego jego przewodniczącego.
 4. Członkowie
  Zespołu Wschodniego powoływani są przez Zarząd Fundacji uchwałą na bezterminową
  kadencję. Członkowie zespołu Wschodniego odwoływani są na mocy uchwały Zarządu.

Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Fundacja
  ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w
  razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję
  o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu, bezwzględną
  większością głosów całego składu Rady.
 3. O
  likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra nadzorującego Fundację.
 4. Likwidację
  Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony uchwałą Rady Fundacji.

Skip to content